Rešerše: 021001/2018

Téma rešerše:      Informace z odborné literatury a časopisů na téma projektu, výstavby a hodnocení sídliště Ďáblice, faktografické údaje, recenze, fotografie, plány, reflexe v zahraničí, zeleň na sídlišti

 

Zadavatel:     Josef Platil

Zpracovatel:  Referát informační podpory, Národní technická knihovna

 

Datum zadání:   9. 10. 2018

Datum zpracování:   2. 11. 2018


 

Klíčová slova:       sídliště Ďáblice / housing estate Dablice / prefabricated apartment buildings; severní město (Praha) / northern town (Prague); Kobylisy; Střížkov; architekt Jiří Novotný 1911-2000; architekt Viktor Tuček 1925-1994; architekt Jiří Kulišťák; architekt Vilém Hess; architekt Jiří Klen

 

 

 

Jazykové vymezení: Čeština, Angličtina

Časové rozmezí: 1960-2018

Uspořádání záznamů: abecedně dle zdroje

Zdroje:     Knihovny Ústavu teorie a dějin architektury (15113), Ústavu památkové péče a renovací (15114), Výzkumného centra průmyslového dědictví (VCPD) a Ústavu urbanismu (15119) FA ČVUT - online katalog; Národní technická knihovna - online katalog; Národní úložiště šedé literatury; Theses.cz; Google Scholar; Národní knihovna - Souborný katalog České republiky; Národní technická knihovna - elektronické zdroje

 

 

Celkový počet záznamů: 29

 

 

 

Typ záznamů: převzaty ze zdroje


 

1.              Barešová, Kateřina. Občanská participace v urbánním plánování. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 2018. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/101714/120309945.pdf

 

Abstrakt

V diplomové práci se věnuji procesu zapojení veřejnosti do projektů urbánní obnovy. Na základě dostupných teoretických konceptů občanské participace a sociálních hnutí, analyzuji tři případy angažovanosti místních občanských spolků v projektech urbánní obnovy v pražských městských částech. V případových studiích podrobně popisuji tři vybrané kauzy a analyzuji proces zapojení veřejnosti, jak ze strany úřadů městských částí, tak ze strany místních občanských spolků. Důraz je kladen na jedinečnost těchto konkrétních situací, avšak předloženo je i porovnání případů na základě předem zvolených kritérií. Součástí je také analýza zapojených občanských spolků.

 

 

 

2.              BOBEK, Milan. Monumentální tvorba v exteriéru pražských sídlišť 70. a 80. let 20. století. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 2008. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/15824/BPTX_2007_2_11240_0_244681_0_58613.pdf

 

 

 

3.              BOROVIČKA, Blahomír. Praha: urbanistický rozvoj města. Praha: Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy, 1975. Záznam dostupný z: http://knihovna.ntm.cz/Carmen/cs/detail/00018661#.W9bPlufPy70

 

 

 

4.              Brabenec, Jiří. Cesty vedou do Ďáblic, Československý architekt XIX, 1973, č. 21–22, s. 2. Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000631485

 

 

 

5.              BRUNEROVÁ, Tereza. Tramvajová trať Sídliště Ďáblice-OC Letňany (Praha). 2018. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78121

 

Abstrakt

Předmětem bakalářské práce bylo zpracování studie možnosti prodloužení tramvajové tratě v úseku od současného obratiště Sídliště Ďáblice k Obchodní centrum Letňany. Práce obsahuje popis řešeného území, vymezení problémových míst pro vedení tramvajové tratě a návrh dvou základních variant vedení trati a jejího ukončení v blízkosti obchodního centra a sídliště. V práci bylo provedeno podrobnější rozpracování obsahující výškové vedení, podrobnější situace vybraných míst a vzorové řezy ve vybraných místech charakteristických daným profilem a konstrukcí tratě. Práce obsahuje textovou část, výkresovou část a fotodokumentaci.

 

 

 

6.              Dolejší, Barbora. Jakou image mají sídliště? Percepce kvality života na vybraných pražských sídlištích. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 2016. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/77564/DPTX_2014_1_11310_0_455484_0_160447.pdf

 

Abstrakt

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo zachytit rozdílnost vnímání sídlišť z pohledu jejich obyvatel a z pohledu zvenčí. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá problematikou image sídlišť a jejich pozitivy a negativy. Jsou zde uvedeny také image sídlišť z vybraných zahraničních států. Druhá, praktická, část je založena na polostrukturovaných rozhovorech provedených s 50 obyvateli 10 pražských sídlišť a na výsledcích focus group, která byla provedena s 10 studenty geografie, kteří znali alespoň rámcově problematiku sídlišť. Obě tato šetření si kladla za cíl zjistit, zdali jsou sídliště, jako místo pro život, vnímána negativně. A pokud ano, tak zdali jsou vnímána negativně svými obyvateli, nebo lidmi, kteří bydlí v jiných částech Prahy. Dalším cílem bylo zjistit, co jsou největší problémy pražských sídlišť a jaká jsou naopak jejich pozitiva. V závěru práce shrnuje, že i přes často spíše negativní vnější image sídlišť, jsou tato vlastními obyvateli vnímána jako příjemná místa k bydlení a jejich obyvatelé dokážou ocenit i mnohá jejich pozitiva.

 

 

 

7.              DOSTALÍK, Jan. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. 2013. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/eeijn/Disertacni_prace_2013.pdf

 

Abstrakt

Disertační práce přispívá k poznání dějin moderního urbanismu a územního plánování, které u nás stále nejsou dostatečně reflektovány. Specifikem je zaměření na ekologicky šetrné tendence, které byly ve vymezeném období překvapivě časté a pestré. Za ekologicky šetrné tendence jsou přitom považovány takové úvahy, plány, projekty a koncepce, které: a) kriticky hodnotí nepříznivé zásahy člověka do přírodního prostředí; b) předkládají v rámci urbanismu a územního plánování konkrétní návrhy nápravy, ochrany a kultivace. Práce stojí především na rozsáhlém průzkumu dobových materiálů, zejména odborných a popularizačních periodik, sborníků, knih, učebnic, ročenek, metodik, výzkumných zpráv a vychází také ze studia vybraných územně plánovacích dokumentů a některých krajinářských a regionálních studií. Text sleduje přibližně půlstoletí vývoje ekologicky šetrných tendencí v československém prostorovém plánování. Začíná u počátků moderního českého urbanismu a územního plánování po první světové válce, zachycuje proměny v meziválečném období, přináší vhled do ekologicky šetrných studií a koncepcí za druhé světové války, ale i do změn vzešlých z nástupu socialistického systému v plánování a výstavbě. Práce pokračuje u velkých urbanistických zásahů do české a slovenské krajiny a u teoreticky i prakticky bohatých šedesátých let. Text končí kolem roku 1970, kdy začalo další stádium vývoje československého prostorového plánování. Součástí disertační práce je také několik důležitých příloh: přehled textů a projektů obsahujících ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování; medailony nejvýznamnějších architektů (urbanistů a územních plánovačů) a technických či přírodovědných odborníků zapojených do prostorového plánování; přehledná chronologická tabulka s nejdůležitějšími milníky vymezeného období.

 

 

 

8.              FOLTÝNOVÁ, Marie et al. Umělecká díla na sídlišti Ďáblice. Praha: Divadlo Kámen, z.s., 2017. 1 složený list (8 nečíslovaných stran). ISBN 978-80-270-3051-4. Záznam dostupný z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=007731715&local_base=SKC

 

 

 

9.              HRŮZA, Jiří a Blahomír BOROVIČKA. Praha - socialistické velkoměsto. Praha: Orbis, 1985. Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000035235

 

Abstrakt

Publikace z poloviny 80. let 20. století představuje Prahu nejen jako historické město, ale hlavně jako město rozvíjející se socialistickou výstavbou. Jedna kapitola je věnována průmyslu a výrobním pracovištím, další bydlení na sídlištích, občanskému vybavení, zeleni a rekreaci, dopravě, technickému vybavení. Na závěr je nastíněna budoucnost metropole. Publikace je vybavena fotografiemi a zajímavými mapami a plány města.

 

 

 

10.          HRŮZA, Jiří. Stavitelé měst. 1. vyd. Praha: Agora, 2011. 191 s. ISBN 978-80-86820-08-8. Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000677025

 

Abstrakt

Chronologicky uspořádaný přehled vývoje urbanismu od 15. do 20. století. Obsahuje stručné biografické medailony význačných urbanistů jednotlivých období. Text, jenž je doplněn nákresy, plánky i dobovými vyobrazeními, připomíná přínos jednotlivců k vývoji teorie a praxe stavby měst v uvedené etapě.

 

 

 

11.          KOKEŠ, Václav. Výstavba panelových bytových domů v sedmdesátých letech 20. století s důrazem na výstavbu" Severního města" v Praze. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 2014. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/68834/BPTX_2010_2_11210_0_287365_0_148189.pdf

 

Abstrakt

Ve své bakalářské práci Výstavba panelových bytových domů v sedmdesátých letech 20. století s důrazem na výstavbu Severního Města v Praze jsem se zabýval specifiky vzniku a realizace sídlišť na severním okraji Prahy. V úvodních kapitolách jsem nastínil politické a společenské pozadí doby, ve které sídliště vznikala. Také jsem popsal fungování architektonických ateliérů v sedmdesátých letech, jejich vztah s investory a stavebními firmami. V následujících kapitolách jsem se zaměřil na jednotlivá sídliště Severního Města – Prosek, Ďáblice a Bohnice. Nastínil jsem historický, geografický a urbanistický kontext místa, popsal architektonické a urbanistické soutěže na řešení sídlišť. V kapitole věnované realizaci a dnešnímu stavu sídliště jsem se také snažil jednotlivé čtvrti porovnat, uchopit je v širším kontextu a popsat jejich jedinečnost. V závěrečných kapitolách jsem popsal možné perspektivy kritiky výstavby sídlišť Severního Města a uvedl jsem některé české paralely, např. brněnská sídliště Juliánov a Lesná.

 

 

 

12.          Kovaříková, Tereza. Sídliště jako styl života-sídliště v Praze a Bratislavě. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 2014. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/66329/BPTX_2013_1_11260_KBAK000_286019_0_150270.pdf

 

Abstrakt

V této bakalářské práci se budu zabývat vývojem panelových sídlišť v Praze a Bratislavě. Nejranější sídliště v Praze bylo vybudováno na Zelené lišce v letech 1954-1955. Mezi první panelové sídliště v Bratislavě je považován experimentální obytný soubor v Rajčianské ulici (1958-1961). Nová sídliště, která vznikala, byla vyobrazována jako nové, idylické a socialistické bydlení. Panelová sídliště měla řešit bytovou krizi, rychlá a levná stavba šla na úkor kvality. Tehdejší stavitelé dávali paneláku 40 let životnosti. V praxi se však idea s realitou minula, přesto paneláky slouží dodnes.

 

 

 

13.          KRACIK, Matyáš. Metodika k dokumentaci, výzkumu a památkové ochraně panelových sıdlišt. 2017. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/374469/files/metodika_k_dokumentaci_vyzkumu.pdf

 

 

 

14.          LUKEŠ, Zdeněk a KRATOCHVÍL, Petr. Praha moderní: velký průvodce po architektuře 1950-2000. IV. Vydání první. V Praze: Paseka, 2015. 251 stran. ISBN 978-80-7432-653-0. Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000962405

 

Abstrakt

Průvodce přináší slovem i fotografiemi přehled o pražských budovách, které vznikly po celé Praze v letech 1950 až 2000.

 

 

 

15.          MAGNI, Anna. Hromadná bytová výstavba ve 2. pol. 20. stol. v České republice a její zahradně-architektonické souvislosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-10-22]. Záznam dostupný z: https://theses.cz/id/lxjx3q/. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti_zp=21862. Disertační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. Vedoucí práce prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

 

Abstrakt

Disertační práce zpracovává obsáhlé téma hromadných obytných souborů z let 1945–1989 v České republice, dotýká se také evropského kontextu a širších pramenů. Detailně se věnuje zahradně architektonickým a krajinářským aspektům, zabývá se formami volných prostorů v sídlištích, které poukazují na zásadní odlišnosti od předchozích typů obytné i obecně městské výstavby a rozpracovává užité prostředky zahradně architektonické tvorby. Rozdíly mezi urbánní strukturou s tradičními městskými prostory a poválečnými obytnými soubory nejlépe ilustruje typologie obytných souborů podle vztahu zástavby a krajiny, která byla vytvořena na základě vlastních analýz prostorových vlastností sídlišť napříč vývojovými etapami. Těžištěm práce je shrnutí problémů a nezhodnoceného potenciálu v oblasti prostorových, společenských a environmentálních vlastností volných prostorů sídlišť. V závěrečné části je prezentován soubor konkrétní zásad, kterými může do exteriéru hromadných obytných souborů zasáhnout zahradní a krajinářský architekt s cílem odstranění problémů a dosažení svébytného, nezaměnitelného prostředí s pozitivním obrazem místa.

 

 

 

16.          MIČAN, Přemysl. Praha Prosek-studie okolí stanice metra Střížkov. 2012. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze. Záznam dostupný z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/13242

 

 

 

17.          Novotný, Jiří. Prahou posedlý. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 169 s. ISBN 80-246-0407-8. Záznam dostupný z: http://knihovny.fa.cvut.cz/karta.php?row_id=15881

 

Abstrakt

Vzpomínková knížka architekta Jiřího Novotného (1911-2000) zachycuje Prahu v dramatickém 20. století. Významný pražský urbanista hlásící se k funkcionalismu v ní představuje své celoživotní potýkání se s Prahou i s arogancí moci, která si město chtěla podmanit.

 

 

 

18.          NOVOTNÝ, Jiří. Nové bydlení v Praze. Praha: Orbis, 1964. Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000179976

 

Abstrakt

Autor zasvěceně seznamuje čtenáře se zásadami směrového územního plánu pro řešení problémů výstavby Prahy v nejbližších desetiletích.

 

 

 

19.          PECHAR, Josef. Československá architektura: 1945-1977. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979. 474 s. Architektura. Záznam dostupný z: http://search.mlp.cz/cz/titul/ceskoslovenska-architektura/127609/

 

Abstrakt

Reprezentativní publikace podává přehled hlavních vývojových tendencí čs. architektury v letech 1945-1977. Vývoj architektury sleduje v souvislosti se společenskými událostmi, kulturou, historickým prostředím a přírodními podmínkami. Informuje o poválečné obnově architektonické tvorby a počátcích socialistické výstavby, o rekonstrukcích historických měst a stavebních památek, o architektuře a nové urbanistické koncepci v období nástupu zprůmyslněného stavebnictví, o proměnách životního prostředí a vztahu stavebního díla a krajiny, o rozvoji a přestavbě sídel, výrobních staveb a krajiny aj. Text členěný chronologicky do 5 oddílů doplňuje letopis událostí, poznámkový aparát, výběrová bibliografie, rejstřík osob a míst a res. v ruš., angl. a něm. Obrazová část čítá 520 černobílých fotografií (výjimečně je místo snímku půdorys či architektonický řez) staveb, architektonických souborů, urbanistických celků, interiérů i výtvarného detailu.

 

 

 

20.          POKORNÝ, Vladimír. Analýza kolektorové sítě v Praze. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze. 2017. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/68670/F1-BP-2017-Pokorny-Vladimir-F1-BP-Pokorny-Vladimir-Analyza%20kolektorove%20site%20v%20Praze.pdf

 

Abstrakt

Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou výstavbu kolektorů s důrazem, na pražskou kolektorovou síť. Finální část práce je věnována stanovení obecných pravidel umisťování kolektorů a také nadzemním objektům kolektorů. Cílem práce je vytvořit ucelenou analýzu problematiky kolektorizace.

 

 

 

21.          Praha, Výstavba hlavního města Prahy - Výstavba sídlišť [Ďáblice, Kobylisy, Prosek, Bohnice, Černý most, Jižní město]. Investorsko-inženýrská organizace 1977. 6 sv. Záznam dostupný z: http://www.uur.cz/knihovna/vyhledavani-v-databazich/hledej.asp?ID=89&IDkniha=42735. Záznam dostupný také z: http://search.mlp.cz/cz/titul/praha/2008330/

 

Abstrakt

Pražská architektura 20. a 21. století. Projekty a koncepce výstavby Prahy. Územní plánování rozvoje Prahy. Pražská sídliště. Pražské stavební podniky. Rekonstrukce pražských nepamátkových objektů.

 

 

 

22.          RUSŇÁKOVÁ, Lucia. Slovenská a česká architektúra 60. rokov 20. storočia: Porovnanie na vybraných stavbách. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 2016. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/74917/BPTX_2015_1_11260_0_384755_0_164237.pdf

 

Abstrakt

Bakalárska práca je venovaná stanoveniu základných zhôd a odlišností slovenskej a českej architektúry 60. a 70.rokov 20.storočia. Vychádza z porovnania štyroch vybraných reprezentatívnych dvojíc stavieb, architektonických pamätníkov (Pamätník SNP v Banskej Bystrici a dostavba veží kostola P. Marie a sv. Jeronýma, Cyrila a Metoda, Vojtecha a Prokopa v Prahe), krematórií (Bratislava a Zlín), areálov vysokých škôl (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a České vysoké učení technické v Prahe) a mostov vo veľkomestskom prostredí (Most SNP v Bratislave a Nuselský most v Prahe). Porovnávacej analýze stavieb predchádza náhľad vývoja slovenskej a českej architektúry v 20. storočí s dôrazom na jeho 60. roky a otázku, či v spoločnom československom štáte existovali dve špecifické národné školy. Súhrnne na ňu odpovedá záverečná kapitola, zhrňujúca výsledky komparácie vybraných stavieb. Analyzované stavby sú graficky a fotograficky dokumentované.

 

 

 

23.          Společenské hodnocení výstavby vybraných pražských sídlišť : 2. etapa [hodnocení, která se konala na konf.], Praha, květen 1979 : Sborník přednášek / [Poř.] Měst. výbor stavební společ. ČSVTS v Praze; Úvod: Karel Přeslička. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1979. Záznam dostupný z: http://knihovny.fa.cvut.cz/karta.php?row_id=17466

 

 

 

24.          STRÁNSKÁ, Lenka. Střížkov-studie okolí stanice metra. 2013. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze. Záznam dostupný z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/17136

 

 

 

25.          ŠLOSAR, Josef. Generel koordinace výstavby Severního města: Síťový graf sídl. Ďáblice - stavba 1. Praha: b. t., 1968. (váz.). Záznam dostupný z: https://vufind.techlib.cz/Record/000427195

 

 

 

26.          ŠNÝDR, Milan. Budoucnost pražských panelových sídlišť. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 2006. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/96044/120294387.pdf

 

 

 

27.          ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektura obchodních domů na pražských sídlištích [online]. Olomouc, 2018 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: https://theses.cz/id/medy2r/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

 

Abstrakt

Předkládaná práce se zabývá obchodními domy na pražských sídlištích vzniklých v rozmezí let 1958-1989. Katalog uvádí dvanáct nejkvalitnějších staveb tohoto typu.

 

 

 

28.          VÁVRA, Michal. Demografické stárnutí na pražských sídlištích. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/83663

 

Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na demografické stárnutí pražských sídlišť a rezidenční spokojenost seniorů. V teoretické části práce je na základě odborné literatury zpracován souhrn problematiky demografického stárnutí, rezidenční spokojenosti a rezidenčstability. Empirická část práce je založena na dvou výzkumných metodách, kterými jsou analýza dat věkové struktury ze sčítání lidu a polostrukturované rozhovory se seniory na sídlišti Nové Ďáblice. Pro práci s daty byly vymezeny dva přístupy, v prvním se porovnával sídlištní typ zástavby s ostatními částmi Prahy, ve druhém byly vymezeny jednotlivé sídlištní soubory s počtem obyvatel přesahujícím 15 tisíc. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že věkové struktury se vyrovnávají a aktuální demografická situace na sídlištích je determinovaná obdobím výstavby sídlištního souboru. Na základě získaných dat lze konstatovat, že čím je sídliště historicky starší, tím má i starší obyvatele. V části zaměřené na kvalitu života seniorů na sídlišti byla metodou polostrukturovaných rozhovorů zjišťována spokojenost s fyzickým prostředím, sociálními vztahy, bydlením, veřejnými prostory, občanskou vybavenosti a službami, dopravou a bezpečností. Kromě toho je hodnocena rezidenční stabilita seniorů a celková rezidenční spokojenost.

 

 

 

29.          WAGNER, Michal. Vliv stanic metra na ceny pozemků v Praze. 2014. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze.  Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/72552

 

Abstrakt

Vliv stanic metra nebo lehké železnice na hodnotu pozemků je velmi často diskutován v mnoha studiích. V této práci je analyzován dopad výstavby metra na ceny pozemků v Praze. Metro v našem hlavním městě se již od svého otevření v roce 1974 stalo nejdůležitějším dopravním prostředkem městské hromadné dopravy v Praze. Ročně přepraví přes půl miliardy cestujících a je nejvytíženější ze všech podobných systémů ve střední Evropě. Díky svým výhodám více než jakýkoliv jiný druh dopravy v Praze ovlivňuje své okolí. Předkládaná práce si klade za cíl pomocí analýzy v GIS zjistit vliv výstavby nových nebo budoucích stanic metra na ceny pozemků v závislosti na peší vzdálenosti od stanice. Také se snaží zjistit změnu hodnoty pozemků před výstavbou a po ní.